Kauba hilinemine

Kauba hilinemine

Kauba hilinemine on ja jääb kindlasti ka tulevikus oluliseks probleemkohaks transpordis. Kui teiste transpordi käigus esilekerkivate probleemide (kauba kahjustumine, kauba kadumine) puhul on selgelt määratletud vastutuspiirid, siis hilinemise puhul on olukord mõnevõrra keerulisem.

Kui vedaja või ekspedeerija sõlmivad kliendiga transpordilepingu, siis pakkumises ära märgitud veoaja all mõeldakse transpordile kulunud aega normaaltingimustes, mitte ei garanteerita kauba kohalejõudmist sihtpunkti mingi teatud aja jooksul.

Miks ei anta garantiisid?
Näiteks lennutranspordi puhul on garantiide jagamisel suureks takistuseks Eestisse lendavate lennukite väikene mahutavus ja kindlad nõuded kaubamõõtmetele. Alati ei suuda lennufirma tagada eelnevalt kinnitatud broneeringut transiitpunktist edasilendamisel. Maanteetranspordis on raske ette ennustada piiril tekkivaid järjekordi või äkitselt juhtuvat tehnilist riket.
Ekspedeerija peab klienti eelnevalt teavitama viivituse tekkimise võimalikkusest. Võimaluse korral peaks klient arvestama eelnevaid asjaolusid ning jätma endale alati mingi varu ootamatuste puhuks.

Kuidas siiski saada garantii?
Ajalist garantiid on võimalik saada vedajalt kui selles on konkreetselt kokku lepitud ja vedaja on selgesõnaliselt andnud mõista, et tegemist on tema poolt osutatava ajalubadusega teenusega.

Vedaja siiski ei vastuta viivituse eest, kui see on tingitud kauba lähetajast või kauba saajast. Samuti ei korvata ka saamatajäänud tulu, turu kaotust, moraalset kahju jms. Need korvatakse ainult juhul, kui klient ja vedaja on selle lepingusse kirja pannud.

Seega on äärmisel oluline, et klient teavitaks alati, kui tegu on väga ajatundlike kaupadega, juba transporti tellides. Sellisel juhul saame võtta tarvitusele kõik meetmed, et hilinemise võimalikkust minimaliseerida, ja vaajdusel sõlmida nii kliendi kui ka oma allhankijate (vedajate ja partneritega) kokkuleppe, mis on hüvitus hilinemise puhul.

Copyright 2020 ACE Logistics Estonia AS. ace@ace.ee